راهنمای آزﻣﻮن شرکت پتروشیمی اصفهان آبان ماه 1400

پنج شنبه  1400/08/27

داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺿﻤﻦ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي جنابعالی ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ موارد زیر جهت برگزاری آزمون  اﻋﻠﺎم مي گردد:
  1 همراه داشتن ملزومات آزمون  شامل :کارت ورود جلسه ، کارت واکسيناسیون ، کارت ملی یا شناسنامه ، مداد ﻣﺸﮑﯽ ، پاک کن ، مداد تراش

2- داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زدن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮ روي ﺻﻮرت و رعایت شیوه نامه بهداشتی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

3- ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن و در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از داوﻃﻠﺒﺎن یک دفترچه شامل 
سوالات عمومی و  اختصاصی و یک پاسخ نامه ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ مجموعه ﺳﻮاﻟﺎت150دﻗﯿﻘﻪ است.

4- ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ پاسخ نامه، شماره صندلی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج ﺑﺮ روي کارت ورود به جلسه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻠﺎم و ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

5- قبل از زﻣﺎن اﻋﻠﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ نسبت به ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط در جلد دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن و کارت ورود به جلسه اقدام نمایید. ﻟﺎزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻋﺪم امضا ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺐ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

6- داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻮاﻟﺎت را در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺳﯿﺎه ﻧﺮم ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺎﻣﻠﺎً ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور از ﭘﺎك ﮐﺮدن ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و از زدن ﺿﺮﺑﺪر × و ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺠﺎي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر و ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪاد ﻣﺸﮑﯽ ﻧﺮم ﭘﺮرﻧﮓ ﺟﺪاً ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

7 - ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ماشین حساب ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻣﻮش ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

محل آزمون : دانشگاه صنعتی اصفهان

333

 

 موقعیت مکانی حوزه آزمون 


666
جهت دریافت راهنمای آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی اصفهان کلیک کنید.