رؤسای مرکز


 نام و نام خانوادگی 

 سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عکس

دکتر مجید طالبی 

 رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

1401

تاکنون

ب

دکتر بشیر موحدیان عطار 

 رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

1398

1401

دکتر کیاچهر بهفرنیا

 رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

1392

1398

دکتر مازیار پالهنگ

 رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

1390

1392

 

ادغام آموزش های آزاد و آموزش های الکترونیکی 

 1390

 تاکنون

 

مهندس غلامعلی مسجدی

 مسئول آموزش های آزاد

1389

1390

 دکتر محمدرضا احمدزاده

  رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی 

 1385

 1390

 آخرین تغییر: دوشنبه، 13 ژوئن 2022، 11:14