تماس با ما

 

 تماس با ما - 0313391

 

 مسئولین مرکز 

 شماره تماس 

 نام و نام خانوادگی 

 عکس 

ریاست مرکز  3668 دکتر مجید طالبی

ب

نمابر  5331
کارشناس آموزش الکترونیکی  و پردیس 5320
مسئول رزرو کلاس ها  3666
کارشناس آموزش آزاد  5332
مسئول وبینارها  5326
مسئول آزمون های بین المللی
 TOFEL iBT - GRE 
5323
 مسئول آزمون تولیمو  5321 فرشاد منصوری

بل

پشتیبانی سامانه ها  3664

 

آخرین تغییر: دوشنبه، 2 ژانویه 2023، 9:56